Značka: SPA Studio

OXI ACTIVE do bazénu a vírivky- SPA studio edition

Neohodnotené
€27
Skladom (3 ks)

OXI ACTIVE - Bezchlórový oxidačný prípravok. OXI ACTIVE je rýchlo rozpustný biely prášok slúžiaci ako vysoko účinné činidlo pre bezchlórovú oxidáciu vody v bazénoch a vírivkách. Zvyšuje množstvo aktívneho kyslíka vo vode. Voda je po aplikácii číra a iskrivá. OXI ACTIVE pôsobí vo vode kyslo a tým nepatrne znižuje hodnotu pH.

OXI ACTIVE - Bezchlórový oxidačný prípravok.

OXI ACTIVE je rýchlo rozpustný biely prášok slúžiaci ako vysoko účinné činidlo pre bezchlórovú oxidáciu vody v bazénoch a vírivkách. Zvyšuje množstvo aktívneho kyslíka vo vode. Voda je po aplikácii číra a iskrivá. OXI ACTIVE pôsobí vo vode kyslo a tým nepatrne znižuje hodnotu pH.

Dávkovanie:

20-25 g/1 m3 vody (zarovnaný uzáver dózy obsahuje cca 100 g prípravku) 1x za 12 dní, pri extrémnom zaťažení alebo pri problémoch so zákalom vody podľa potreby.

Spôsob dávkovania: Ideálny spôsob dávkování je rozpustenie vypočítanej dávky vo vode (cca 5 l kýblik) o teplote >20 °C a následné rozliatie po hladine vody. Prípadne sa dá roztok aplikovať priamo do skimmeru alebo vyrovnávacej nádrže. Ošetrenie vykonávajte bez prítomnosti osôb v bazéne a vírivke pri zapnutej cirkulácii.

Bezpečnosť a prvá pomoc: Skladovať na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste. Chrániť pred priamym slnečným žiarením a pôsobením tepla, ohňa, vody a vlhkosti. Skladovať len pri teplotách do 30°C. Obsahuje peroxodisíran draselný, bis(síran)-[bis(peroxosíran)] pentadraselný. Obsahuje ≤ 30% bieliaceho činidla na báze kyslíku.

Nebezpečie:

H302 Zdraviu škodlivý pri požití.
H314 Spôsobuje ťažé poleptanie kože a poškodenie očí.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H334 Pri vdychovaní môže vyvolať príznaky alergie alebo astmatu alebo dýchacie ťažkosti.
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P102 Uchovávajte mimo dosah detí.
P260 Nevdychujte prach.
P280 Používajte ochranné rukavice a ochranné okuliare.
P305+P351+P338 PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne oplachujte vodou. Vyjmite kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ sa dajú ľahko vybrať. Pokračujte s vyplachovaním.
P303 + P361 + P353 PRI STYKU S KOŽOU (alebo s vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Opláchnite kožu vodou/osprchujte.
P501 Odstráňte obsah a obal ako nebezpečný odpad.

Neskladujte v blízkosti potravín, nápojov a krmív. Výrobca neručí za škody spôsobené nesprávnym použitím. Pred použitím prečítajte návod. Prípravok používať len k určenému účelu.

Dátum expirácie:

24 mesiacov od dátumu výroby. Dátum výroby a číslo šarže: uvedené na obale.

Výrobca:

SPA Studio s.r.o, Bolívarova 2059/26A, 169 00 Praha 6, Česká republika
info@spa-studio.cz, www.spa-studio.cz/en, +420 235 314 024


Obsah:
0,8 kg

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: